ภาพพิมพ์พระพุทธเจ้าดับขันธปิรินิพพาน ณ ป่าสละ

ฉากหลังภาพพิมพ์พระพุทธเจ้า ฉากหลังตกแต่งห้องงพระ พระองศ์ได้เสร็จดับขันธปิรินิพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ใต้ต้นสาละ  ณ ปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปรุณมีเพ็ญเดือน ๖ ขณะมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เสด็จถึงสาลวโนทยาน พระอุทยานหลวงของเหล่ามัลลกษัตริย์ เสด็จดับขันธปรินิพาน ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS ) และ เนื้อผ้าซาติน

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์เหตุการณ์พระพุทธเจ้าประสูติ

วอลเปอร์ภาพพิมพ์พระพุทธเจ้าประสูติ เหตุการณ์ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ เหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนา ณ ป่าลุมพินิวัน ภาพพุทธประวัติ สั่งพิมพ์ได้ตามขนาดที่ต้องการ   ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS ) และ เนื้อผ้าซาติน